Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. AKCEPTUJĘ
POLITYKA PRYWATNOŚCI (COOKIES)

Szanując Twoje prawo do prywatności oraz respektując RODO oraz ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez Sklep Internetowy druckort.pl. Wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Studio Reklamy SIGNUM EXPRESS Łukasz Sobczak, ul. Wrocławska 5E, 69-100 Słubice, NIP: 5981624782, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany dalej Administratorem.

§1 DEFINICJE

Administrator - Studio Reklamy SIGNUM EXPRESS Łukasz Sobczak, ul. Wrocławska 5E, 69-100 Słubice

Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których
Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Sklep Internetowy - strona internetowa, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.druckort.pl.

Urządzenie - urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych.

Użytkownik/Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

§2 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Następujące rodzaje danych osobowych Użytkownika mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o urządzeniu, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o wizytach i korzystaniu ze Sklepu Internetowego, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w sklepie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, podawane podczas rejestracji w Sklepie Internetowym;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w Sklepie Internetowym, na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podawane są w celu skonfigurowania subskrypcji newsletterów;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług Sklepu Internetowego;
 7. informacje, które są generowane podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach Użytkownik z niego korzysta;
 8. informacje dotyczące wszystkiego, co Użytkownik kupuje, z jakich usług korzysta lub jakich transakcji dokonuje za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
 9. informacje publikowane w Sklepie Internetowym z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa Użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do Administratora e-mailem lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 11. wszelkie inne dane osobowe, które są przesyłane do Administratora.

Zanim zostaną nam ujawnione dane osobowe innej osoby, prosimy o uprzednie uzyskanie zgody tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

§3 CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do celu:

 1. administrowania Sklepem Internetowym i biznesem;
 2. personalizowania Sklepu Internetowego dla Użytkownika;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 6. wysyłania do Użytkownika wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Użytkownika;
 7. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej; li>
 8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosił Użytkownik;
 9. wysyłania newslettera poprzez e-mail (Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera);
 10. przesyłania pocztą informacji marketingowych dotyczących działalności firmy lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą zainteresować Użytkownika lub, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych);
 11. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o Użytkownikach (z zastrzeżeniem, że osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego Użytkownika na podstawie tych informacji);
 12. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Użytkownika lub dotyczącymi Użytkownika w związku z naszą witryną; zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu Internetowego i zapobieganie oszustwom;
 13. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania ze Sklepu internetowego (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem prywatnej usługi przesyłania wiadomości);
 14. innych zastosowań.

§4 PLIKI COOKIES

Sklep Internetowy, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Sklepu Internetowego podczas jego przeglądania;
 2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Sklepu Internetowego z Urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Sklepu Internetowego i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane automatycznie przez przeglądarkę lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

§5 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych osobowych Użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych osobowych Użytkownika wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych osobowych Użytkownika:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy);
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących Użytkownika.

§6 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:
 1. obowiązywania umowy zawartej z nami, a po jej zakończeniu, w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);
 2. niezbędny do dochodzenia przez nas roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§7 PRAWO DO INFORMACJI I SPRZECIWU

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 1. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych Użytkownika;
 2. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych Użytkownika;
 3. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych Użytkownika; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§8 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na stronie internetowej. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.